Projekt unijny

Nagłówek informujący o dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej

„Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”

Głównym celem projektu  jest zwiększenie szans na rynku pracy mieszkańców Wągrowca, poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki żłobkowej. Przedmiotowe wsparcie jest udzielane w nowo powstałym budynku, nowo powołanej placówce pn. Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu, w której utworzono dwa oddziały żłobkowe. Na realizację tej inwestycji uzyskano wsparcie w ramach projektu pn. „Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu”.

Opieka żłobkowa dla 50 dzieci  w ramach projekt jest świadczona  w okresie od 01.06.2019 r. do 15.05.2020 r., która sprawowana jest w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych. Ponadto dzieciom uczestników projektu jest zagwarantowana opieka pielęgnacyjna oraz edukacja poprzez prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, zabawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Planowanym efektem projektu jest powrót na rynek pracy, w szczególności kobiet po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka lub możliwość kontynuowania pracy przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Całkowita wartość projektu: 727 106,25 zł

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 618 040,31 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Aktualności