Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby świadczenia opieki żłobkowej z podziałem na osiem części: 

Nr 1 - Dostawa - pieczywa (Kod CPV 15811000-6)

Nr 2 - Dostawa - jajek kurzych (Kod CPV 03142500-3)

Nr 3 - Dostawa - warzyw i owoców świeżych (Kod CPV 15300000-1)

Nr 4 - Dostawa - mięsa, przetworów mięsnych i drobiu (Kod CPV 15100000-9; 15112000)

Nr 5 - Dostawa – ryb mrożonych (Kod CPV 15220000-6)

Nr 6 - Dostawa - artykułów ogólnospożywczych (Kod CPV 15800000)

Nr 7 - Dostawa – artykułów nabiałowych (Kod CPV 15500000-3)

Nr 8 - Dostawa – mrożonych warzyw i owoców (Kod CPV 15300000-1; 15331170-9)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości danych artykułów żywnościowych znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach niniejszego zapytania ofertowego – formularze ofertowe.

Ofertę/oferty sporządzić należy na załączonym/ch druku/ach „OFERTA” – załącznik nr od 1 do nr 8 zapytania ofertowego.

Ponadto do każdej oferty/ofert należy załączyć oświadczenie dotyczące RODO – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

Ofertę wraz z załącznikami należy wysłać elektroniczne na adres e-mail: zlobek1@zlobek1.wagrowiec.eu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec, w terminie do dnia 6.12.2022 roku, godz. 15.00.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną ofertę/oferty należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu np. koperta z dopiskiem „Oferta dotycząca sukcesywnych dostaw artykułów żywnościowych.”

 

Dokumenty do pobrania

Aktualności